Torbjørn Taranger nazi-hetsar i Nordhordland

Torbjørn Taranger frå Alver SV hev i veka som gjekk drive med grov hets mot ein naturvernar i Meland. Han brukar skjellsord som «neo-nazi» og «rasist» og vil åtvara nærmiljøet mot «en fyr som har meninger og holdninger som er grusomme og stygge».

I kommentarfeltet til Avisa Nordhordland hev Taranger varsla at det er meir i vente.

Bakgrunnen for saki er at Målmannen-redaktør Torheim, som er busett i Meland, hev skrive kritiske artiklar um den planlagde utbyggingi på Midtmarka og Rotemyra på Flatøy – der eit verdfullt naturområde vert rasert og ein drabantby på mest 10.000 menneske skal stampast upp frå jordi. Torheim ynskte å gjera eit positivt tilskot til å berga verdfull nordhordlandsnatur, men fekk hakeslepp då han upplevde reaksjonen frå Torbjørn Taranger og Anna Nordlund i Alver SV.

Eitt av fleire hetsande innlegg som Torbjørn Taranger frå Alver SV hev spreidd på sosiale media dei siste dagane (innlegget vart sletta av administrator).

-Det byrja med at eg vilde utfordra Alver SV um kva dei meinte um saki. I staden for svar på spursmålet so byrja Torbjørn Taranger å spreida ein anonymt forfatta artikkel som var full av udokumenterte påstandar, ei tekst som eine og åleine er skrivi for å sverta namnet mitt. Eg fekk høyra at det no var tid for å informera folk i Nordhordland um kva slags person eg var og kva slags haldningar det var eg stod for – utan at det vart vist til nokon ting konkret. I staden fekk eg høyra generelle påstandar um at det «lyser igjennom» kva det er eg «står for».

I privat melding fekk Torheim høyra at anten fekk han stilt og rolegt draga seg attende frå offentleg ordskifte eller so skulde hetsen halda fram. Når Torheim bad um å få sjå prov for påstandane som Torbjørn Taranger kom med, so ynskte Taranger Torheim god natt.

Utilslørt trugsmål: Drag deg stilt og rolegt ut frå offentleg ordskifte i Nordhordland, elles skal hetsen mot deg halda fram.

I dagane som fylgde hev Torbjørn Taranger og partifelle Anna Nordlund vore yveralt på sosiale media og spreidd personretta hets mot Torheim. Torheim hev tilbode seg å møta Taranger til ein kaffikopp for å løysa flokane, men svaret frå Torbjørn Taranger er at han ikkje vil sosialisera med «neo-naziar» og at han vert kvalm av slike som Torheim.

Avviser dialog: -Eg blir kvalm av dine holdninger og hva du står for.

På ordskifteforumet «Utvikling av Alver kommune» fær Taranger endå ein gong uppmoding um å roa seg ned og taka imot tilbodet um ein kaffikopp med Torheim. Torbjørn Taranger svarar at han «[h]ar ingen behov for å snakke med noen av disse karakterene! Min agenda er at de ikke skal få et talerør og plattform inn i vår flotte kommune! Og da må noen si ifra, når de poster sin propaganda.»

Åtvarar mot veksande nazisme i Nordhordland

Etter å ha hetsa mot Torheim i ei heil veka i sosiale media, so rykkjer Torbjørn Taranger ut i Avisa Nordhordland på sundag 19. januar. Han hevdar at det er sterke nazistiske haldningar i kommunen og at han for fem år sidan fekk ein telefon som han upplevde som trugande. I avisuppslaget vert det berre vist til nokre Nordfront-kleistremerke som Torbjørn Taranger skal ha kome yver, men i kommentarfeltet varslar Taranger at det i neste umgang er fleire enn berre Nordfront som skal peikast ut som nazistar i nærmiljøet. Han uppmodar folk til å taka personleg kontakt slik at han kann fortelja kven dei er:

«Det beveger seg krefter i kommunen vår som er heilt uvirkelige og forferdelige. Og det er ikke bare Nordfront. Det vil komme frem tydelig hvem og hva dette er, etterhvert. Om noen vil vite. Ta gjerne kontakt. Men avslørte skal dei alle bli!»

Kommunal nazi-jeger: Taranger varslar at Nordfront er dei fyrste, men ikkje dei siste, som skal hengjast ut som «nazistar» i kommunen.

Spreider anonymt forfatta hetsartiklar

Nettstadene som Torbjørn Taranger spreider linkar til heiter Radikal Portal og Rationalwiki. Radikal Portal er ein venstrevriden aktivistblogg og Rationalwiki er eit vinstreekstremt «leksikon» med anonyme skribentar.

I båe høve sviv det seg um anonymt forfatta artiklar, utan kjeldor eller prov for påstandane som vert sette fram – og utan at Torheim hev fenge høve til å imøtekoma påstandane. Det når ikkje upp til nokon som helst slags presseetisk standard.

Ei anonymt forfatta smørje, full av udokumenterte påstandar som Torheim aldri fekk imøtegå, er grunnlaget for Taranger si nazi-ryktespreiding i lokalmiljøet.

Torheim: -Ingi kopling til Scandza Forum

Torbjørn Taranger og Anna Nordlund hevdar at Torheim hev «koplingar» til konferansen Scandza Forum, og dei freistar gjera eit stort nummer ut av dette. Scandza Forum skipa til sin fyrste konferanse i Oslo i juli 2017. Det skapte ei viss mediemerksemd, og Torheim gjorde grundig greida for si rolla i eit svarinnlegg i Dagbladet.

Torheim hev aldri havt nokor røynleg rolla i Scandza Forum, men i 2017 hjelpte han med å få Scandza Forum formelt registrert i Brunnøysundregistret. Dette var ein rein formalitet, og han hev sidan den gongen ikkje havt meir med Scandza Forum å gjera.

Torheim poengterar at han hadde lite kjennskap til fyredragshaldarane på Scandza Forum, men han var i 2017 viljug til å ta støyten for konferansen av di han ynskte at folk skulde ha full ytringsfridom i spursmål kring innvandring og globalisering.

Aktivist i Alver SV med dokumenterte koplingar til det militante nettverket Antifascistisk Aksjon

Ytringsfridom ynskjer derimot ikkje Torbjørn Taranger. Taranger si partifelle Anna Nordlund og Jane Nordlund frå Kvinneaktivistene hev vore med å samla inn pengar til motdemonstrantar som fekk 300.000 i bot for å ha freista stogga Scandza-konferansen i Oslo med makt. Nordlund var med på innsamlingsaksjonen so seint som i januar i år.

Anna Nordlund mobiliserar til innsamlingsaksjon for bøtelagde «antifascistiske»demonstrantar.

Den kommunistiske organisasjonen Tjen Folket, som forsvarar Stalin og Mao, med skrytebilete frå innsamlingsaksjonen. Anna Nordlund er lengst framme, i skinnjakka og med sladda andlet.

Ikkje glad i merkelappar

-Um ein med rasist meiner ein person som tykkjer at sume menneske ikkje skal ha dei same grunnleggjande menneskerettane som andre, eller som vil rangera folk ut frå rase, religion eller seksuell orientering, so er det synsmåtar som er milelangt burte frå min eigen ståstad, slær Torheim fast.

-Kor som er, so hev eg for lengst notert meg at «nazist» og «rasist» er vortne merkelappar som skal setjast på folk som steller spursmål ved visse vedtekne sanningar knytte til innvandring og globalisering, held Torheim fram.

-Dette er diverre dei venstreekstreme sin 2-trinns rakett for å få folk utdefinerte frå offentleg debatt. Fyrst nyttar dei seg av ryktespreiding og slarv til å få sett merkelappar på folk. Deretter nyttar dei desse merkelappane til å få folk diskvalifisert frå offentleg debatt um eit kva som helst slags emne.

-Eg ynskjer å stå for ytringsfridom. Torbjørn Taranger og Anna Nordlund står for det motsette. Dei hev samla inn pengar til demonstrantar som er bøtelagde for å stogga lovlege ytringar med makt. No freistar desse 2 aktivt å ta frå meg min ytringsfridom – med di dei vil hekta på meg merkelappar som skal diskvalifisera meg frå deltaking i eit viktig lokalt ordskifte.

-SV gjer den skitne jobben for Vest-Land Eiendom

-Utbyggingi på Midtmarka og Rotemyra er den største i Nordhordland nokosinne. Det kjem til å endra Nordhordland for alltid, og det er styrtrike investorar på Austlandet som haustar profitten.

-Eg stelte meg sjølv spursmålet fyre eg tok til å skriva um saki: Skal eg gjera dette? -Det er so mykje pengar inne i biletet at eg kunde ikkje rekna med ærleg spel. Men at SV skulde vera dei som gjorde den skitne jobben for storkapitalen, det hadde eg likevel ikkje fyrestelt meg, segjer Torheim upprådd.

Konsekvens av kommunesamanslåing

-Torbjørn Taranger og Anna Nordlund sin hetskampanje er forresten ein interessant konsekvens av kommunesamanslåingi millom Meland og Lindås:

-Den gamle kommunen var so liten at ein trass i meiningsskilnader laut møta kvarandre med respekt. Ein risikerte faktisk å møta kvarandre på butikken eller når ein skulde henta i barnehagen. No kann ein derimot sitja på trygg avstand i Eikangervåg og hetsa folk ein aldri hev møtt.

Etter ei veka med netthets so er det Taranger som vil ta saki til politiet…

-Og dessutan so handlar det um asymmetriske makttilhøve: Torbjørn Taranger sit i kommunestyret og han arbeider i kommunen. Han hev tilgang til eit stort apparat, og dette apparatet nyttar han til å gå etter einskildpersonar i eit lokalsamfund. Men so langt hev eg bite so godt frå meg at det faktisk er Torbjørn Taranger som freistar å spela offer-rolla. I det aller siste innlegget sitt so varslar han meg at han skal kontakta politiet. Det vert spanande å sjå um han gjeng frå ord til handling.

O. Torheim

Les ogso: Farvel Flatøy
Les ogso: Her byggjer dei bompengebyen
Les ogso: Skal ingenting få konsekvensar?

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Me hev nye nettsidor

Du finn dei nye nettsidone våre her:

http://www.maalmannen.no

Vel møtt!

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Det nasjonale argumentet er det beste argumentet

Leidar i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg, hev eit innlegg på prent i Dagbladet den 7. juli 2015 der han hevdar bokmål og nynorsk båe er like mykje norske. «Selv om språkhistorie er interessant, befinner vi oss i 2015. Riksmål er ikke dansk,» skriv han.

Um artikkelforfattaren sitt poeng hadde vore at både bokmål og nynorsk er språk som hev fenge hevd og tradisjon i Noreg, og som er komne for å verta verande, so er det sikkert mange som kunde ha sagt seg samde. Kor som er, det stoggar ikkje der for Vernegg:

«Vi vil at målformen for statsansatte innen et fylke ikke skal avgjøres ut fra hvilken målform flertallet av kommuner i fylket velger, men ut fra målformen for flertallet av innbyggerne»…

Noreg vert stødt meir sentralisert, og folketalet i storbyar som Bergen berre aukar på. Ei av drivkreftene for denne storbyekspansjonen er framfor alt ei massiv innvandring til Noreg, der flestalle endar som bokmålsbrukarar i dei store byane. Um målformi i eit fylke skulde vurderast ut frå kva slags mål det er fleirtalet av menneski i fylket nyttar, og ikkje ut frå fleirtalet av kommunane i fylket, so hadde det snart vore farvel til Hordaland som nynorskfylke på det sentrale Vestlandet. Ein vilde sitja att med Sogn og Fjordane, som det i samband med den varsla kommune- og fylkesreformi hev vorte teke til ords for å leggja ned.

"Dersom jeg skal si min personlige mening, saa er den norske maalreisning berettiget. Det sprog vi taler og skriver er jo dansk. Det gaar ikke an at nægte det". -Kong Haakon VII til Norsk Barneblad i 1933.

«Dersom jeg skal si min personlige mening, saa er den norske maalreisning berettiget. Det sprog vi taler og skriver er jo dansk. Det gaar ikke an at nægte det». -Kong Haakon VII til Norsk Barneblad i 1933.

Trond Vernegg polemiserar imot dei som hevdar at bokmålet er “dansk”, men kven er dei som meiner dette? Det som derimot er ei kjensgjerning er at nynorsk og bokmål målber tvo vidt ulike tradisjonar: Nynorsken, skriftfest av Ivar Aasen, er tufta på norske målføre som stend i ei ubroti lina attende til gamalnorsk – ein kallar det nynorsk for å skilja det frå gamalnorsk og millomnorsk som er dei tvo tidlegare stadia som norsk talemål hev vore igjenom.  Bokmålet er derimot tufta på Knud Knudsen sitt prosjekt med varsam tillemping av dansk mål til det ein kalla for «dannet dagligtale» – norsk uttala av dansk skrift. Knudsen sitt prosjekt vart faktisk møtt med sterk motstand frå riksmålshald, det var fyrst då nynorsken tok til å pusta det danske målet i nakken at prosjektet med å reformera dansken fekk vind i segli: Fram til den fyrste rettskrivingsreformi i 1907 var det ingen skilnad millom riksmål og dansk i det heile, og danske bøker vart ikkje umsette. Dansk-norsk, kann ein med rette kalla riksmålet for.

Dei som er i tvil um kvar dagsens bokmål hev det historiske tyngdepunktet sitt, kann til dømes blada litt i «Våre arveord» av Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindeman. Eit lite mindretal av bokmålsordi vert forklåra med at dei hev upphav i norrønt, medan flestalle uppslagsordi elles vert forklåra med at dei er «lån» frå «gammaldansk». Må ein ikkje til slutt spyrja seg um det snarare er dei fåe norskrøtte ordi som er lånte inn i eit språk som udiskutabelt hev røtene sine i dansk?

«Du skriver like norsk som meg. Jeg skriver like norsk som deg. […] Ditt språk er like mye verdt som mitt. Mitt språk er like mye verdt som ditt.» Her er det openbert at Vernegg blandar i hop lik verdi med lik nasjonalkarakter. Kven er dei som meiner at norsk mål er meir verdt enn det danske – eller meir verdt enn engelsk eller kinesisk for den saks skuld? Me treng alle dei ulike språki, og då må nokon faktisk bruka dei. Det språket som nordmenner fyrst og fremst hev skyldnad til å taka vare på er vårt eige nedervde norske språk. Riksmålsforbundet arbeider derimot for å halda bokmålet nærast moglegt til det danske utgangspunktet.

Det Vernegg tek til ords for er å marginalisera nynorsken ut frå eit reint liberaldemokratisk perspektiv der nynorskfolk alltid er i mindretal og difor aldri skal ha noko dei skulde ha sagt. Diskusjonen um bokmål/nynorsk skal altso flytjast burt frå kvalitative vurderingar og argument um kva slags språk som ut frå historiske, sosiologiske, ideologiske og politiske grunnar er det mest høvelege å nytta i Noreg – og yver til ei reint kvantitativ konstatering av at bokmålet vert nytta av flest og difor hev krav på å få ekspandera på kostnad av nynorsken.

Det er ikkje ein invitasjon til å gjera slutt på målstriden som Vernegg kjem med, det er eit krav um at målstriden skal førast vidare på riksmålsfolk sine premissar. Nynorskfolk skal få kjenna på presset frå bokmålet av di me er i minoritet, jamvel langt inn i våre eigne kjerneområde på Vestlandet, og samstundes skal bokmålsfolk ha seg fråbedne å høyra at dei nyttar seg av eit mål som hev upphavet sitt i dansk. Ein vil altso ha bukti og båe endane, medan motparten skal tegja.

Nynorsken var i si tid nær ved å slå igjenom som eit fullgodt språk for heile landet. Skulemålsprosenten auka jamt gjenom heile millomkrigstidi, og toppa seg med 34 prosent i 1943/1944. I dag er det ikkje til å koma i frå at nynorsken er eit mindretalsmål. Nett difor treng nynorsken kvalitetar som uppveg dei ettermunene det inneber å vera ein språkleg minoritet. Dei historiske og nasjonale argumenti er dei beste argumenti me hev for at nynorsken hev tilværeretten i Noreg. Det var det som var grunnen til at nynorsken vart til den gongen dansk mål rådde grunnen i Noreg, og det er ikkje vorte noko dårlegare argument i våre dagar. Tvert imot, i mange sektorar og næringar er det i dag engelsk mål som rår – um dei i det heile vert verande i Noreg og ikkje flaggar ut til lågkostland i Asia. Kvifor ikkje nytta ekte norsk på dei umkvervi der det framleis er høve til å nytta norskt mål?

Bokmålsfolk er i fleirtal, men å ha fleirtal er ikkje det same som å ha rett. Vernegg sitt innlegg er ei påminning um at målstriden ikkje er forbi, endå um mange sovande målfolk let til å tru det. Det at nynorsken er eit rotekte norskt mål er det beste argumentet me hev i møte med bokmålsveldet. Når Vernegg vil bjuda upp til dans, so er det upp til oss å velja skor…

Olav Torheim

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Ordtøkje: Frå latin ved Ivar Aasen

Inkje annad en som vel er, um dan som veg er.
De mortuis nil nisi bonum.

Dan som jagar tvo Harar, han ingjen fangar.
Duos qui sequitur lepores neutrum capit.

Ein liver meir etter Visi elder Vited.
Exemplo plus quam ratione vivimus.

D’er mange Viner med» vel gjenger.
Felicitas multos habet amicos.

Retten skal haldast um Himmelen skal falla.
Fiat justitia, ruat cælum.

Mistak er kvar Manns Sak.
Humanum est errare.

D’er lett Byrda som med Lyst er bori.
Leve sit quod bene fertur onus.

Ulven skifter Håri, men ikkje Hugjen.
Lupus pilum mutat, non mentem.

Ulven skifter Håri, men ikkje Hugjen.
Magna civitas, magna solitudo.

Naud lyder ingji Log.
Necessitas non habet legem.

Da vert alt til Mein som for mykjed er.
Omne nimium vertitur in vitium.

Dan råkar Måled, som Gagned med Moro kann mengja.
Omne tulit punctum, qvi miscuit utile dulci.

Vor Herre ser på reine Hender, inkje på fulle.
Puras Deus, non plenas, adspicit manus.

So mange Menner, so mange Meiningar.
Qvot homines, tot sententiae.

Ein skal vera hard i Verkjed, men mild i Måten.
Svaviter in modo, fortiter in re.

Tiderne skiftest, og Mannen skiftest med Tidom.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Han slepp å språka, som Sanning segjer.
Veritatis simplex oratio est.

Da syner på Augom, kvat som under bur.
Vultus est index animi.

Alt kva du gjerer, so gjer da med Vit og kom vel i Hug Enden.
Qvidqvid agas, prudenter agas et respice finem.

Dei gamle målreisarane visste kor viktugt det var å få verdslitteraturen på norskt mål.

Dei gamle målreisarane visste kor viktugt det var å få verdslitteraturen på norskt mål.

Fyrste gong prenta av Jens Lindberg i For Bygd og By 1931 (jolenummer).

Posta under målsak | Kommenter innlegget

For ein nasjonal målpolitikk

På 1970- og 1980-talet rasa det ein hardsett strid i målrørsla millom dei som ein kunde kalla for «dei sosiale» og dei ein kunde kalla for «dei nasjonale». Båe sidone tala um «språkleg frigjering», men med vidt ulikt innhald: For dei sosiale sveiv det seg um at kvar og ein laut få skriva som ein snakka – dei var beint fram motstandarar av nynorsk normaltalemål som dei meinte var «undertrykkjande». For dei nasjonale sveiv det seg derimot um at eit norskt folk trong eit norskt mål – eit syn som ikkje stend so langt i frå det som høgnorskfolk nyttar til å grunngje målstrævet sitt med. Det «nasjonale målsynet» var likevel reint instrumentelt for dei fleste av dei: Målkampen skulde knytast til andre nasjonale kampar som EF-kampen og kampen mot sentralisering, medan målrøkt og måldyrking framleis gjekk for lut og kaldt vatn. Det norske målet var fyrst og fremst ein «reidskap» som skulde utnyttast politisk. Eit undantak frå dette huglaget var Paul Sandøy, leidar i Norsk Målungdom frå 1986 til 1987. I artikkelen «For ein nasjonal målpolitikk» – som er frå 1986 – so vert det tydelegt at han hadde målvisjonar som gjekk so mykje lengre enn som so: Det norske målet var ikkje eit mål som kunde veljast på slump, det var tvert imot eit mål som svara til det norske folket sine inste kjenslor, lengslar og draumar. Det å læra seg normalisert nynorsk, det å arbeida med språket sitt og tileigna seg det norske formverket og typeformene, det er å medvitsgjera seg sjølv um det underliggjande systemet og den mentale fyrestellingsverdi som ligg til grunn for dei norske målføri. Slik stend ein betre rusta i møtet med presset frå tala og skrive bokmål. Å berre «skriva som ein snakkar» er derimot det motsette av medvitsgjering.  Sandøy problematiserte dessutan målrørsla sitt liberaldemokratiske syn på samfundet: Kann eit einskildmenneske vera fritt dersom nasjonen ikkje er fri? Dersom me alle skal ha den same fridomen, er me ikkje då like ufrie? Skal me ikkje ha fridom til meir enn å gå og handla på supermarknaden? Kva med fridomen til å skapa noko, gjera verk som varer, både for oss sjølve og for komande ættleder? Det sosiale let seg ikkje skilja frå det nasjonale: Frie menneske finst det einast der det er eit fritt folk.

Sæbjørn Forberg frå Studentmållaget i Bergen gjeng hardt ut mot det nasjonale målsynet. I seinste nummer av Norsk Tidend åtvarar han mot båstenkjing og storkna retorikk. I næste umgang freistar han å tjora oss nasjonale fast i ein bås gjenom dårleg retorikk.

I dette innlegget let eg kronikken i Norsk Tidend liggja til so lenge. Sæbjørn Forberg stikk nasen sin fram fleire stader – og bra er det. So fær fleire sjå at freistnadene hans på å problematisera og nyansera ikkje gjeld det målsynet han sjølv målber som «det sosiale målsynet». Kvar vart det av motstandet mot båstjoring, Sæbjørn?

Frie menneske finst det einast der det er eit fritt folk.

Frie menneske finst det einast der det er eit fritt folk.

I eit helder langt skriftstykke i den nye studieringen um tufti åt NMU dalgar han laus på nasjonalmålsynet. So langt eg kann sjå, kann me samanfatta motfyrestellingane hans soleides:

  1. Det nasjonale målsynet stend «i fare for å tilsløre språkleg urett og ufridom ved einsidig å leggje vekt på arbeidet for eitt nasjonalt skriftmål». For – «er det meiningsfullt å tale om at ei gruppe er fri utan at den einskilde medlemen av gruppa er fri?» Nei, segjer Sæbjørn.
  2. Det nasjonale målsynet stend i ein slike fåre av di det vantar kritisk innhald til skilnad frå det sosiale målsynet. «Med kritisk innhald meinest verdiar og kjennsgjerningar som argumentativt byggjer opp under eit standpunkt.» Det nasjonale målsynet, hævdar Sæbjørn, styd seg på visse historiske kjensgjerningar, men inneheld ingen verdimålestokk. Nasjonale synsmåtar kann difor nyttast til å rettferdiggjera kva politikk som helst, hævdar han vidare.

Upp mot dette, byd Sæbjørn fram fylgjande verde: Fridom for den einskilde – altso full språkleg frigjering.

Dei språklege kjensgjerningane vert som fylgjer: Det heimlege målet er det fyrste me lærer, og det me kjenner oss tryggast i.

Ståstaden hans vert: ein målpolitikk lyt taka utgangspunkt i einskildindividet. Verdiane og kjensgjerningane hans Sæbjørn er det ingen som vil segja seg usamde i. Ikkje ein gong oss nasjonalmålsfolk. Difor luktar det litt ille av argumentasjonen hans Sæbjørn. Er ikkje dette ein dårleg fordekt freistnad på å tilleggja oss meiningar me ikkje hev?

Sjølvsagt er me for fridom for den einskilde. Men, kann henda i motsetnad til Sæbjørn, ser me at einskildmennesket ikkje eksisterar i kraft av seg sjølv, men i kraft av å liva i samfund med andre menneske. Dette formar måten me tenkjer på, handlar på – og det formar målet vårt, må vita. Ein politikk for meg og Sæbjørn, for at me skal kunna liva som frie menneske innanfor vår (sams?) forståingshorisont som er historisk, sosialt og geografisk skapt, lyt taka utgangspunkt i noko meir enn oss sjølve.

Lat oss ein stutt augneblink freista sjå på noko anna enn vår eigen navle!

I år er det 18 år sidan Sovjet okkupera Tsjekkoslovakia. Pressa vert sensurera, chartristar sit fengsla i fleng. I Afghanistan slæst mujaheddins med kuler og krut mot sovjetisk napalm og gass.

Yver heile verdi gjeng hundradårgamle tradisjonar og kulturar i gløymeboki dag for dag av di storkapitalen spyr ut salskultur i stor målestokk. For oss er det sjølvsagt at slike ting trugar einskildindividet. Men like sant er det at det bryt sundt det hopehavet me liver i og ikkje kann liva utan. Kann henda er dette siste det viktugaste. Fridomskjemparane som døydde på rettarstaden på Akershus ofra ikkje livet berre for seg sjølve. Dei ofra livet for eit fritt Noreg – og tenkte det med.

For det er viktugt å vera fri, ja. Men det er meiningslaust å vera fri dersom me ikkje fær vera frie innanfor ein kultur og tradisjon som er større enn meg og Sæbjørn. Difor lyt ein kamp mot eit verdssystem som trugar fridomen til den einskilde, verta ei samling um eit hopehav me kjenner oss att i og som, just av di han finnst, gjev innhald til umgripet fridom. Fridom på norsk er noko anna enn fridom på kinesisk! Ikkje sant Sæbjørn! Difor treng ikkje det nasjonale um å verta ei attervending til ålmennpolitiske verdiar.

Det vert ofta harsellera yver oss nasjonale av di me appellerar til nasjonale minne. Kva er det som er so gale med det? Når me gjer det, er det m.a. for å styrkja sjølvbyrgskapen og henta kraft i striden mot framandt yverklassevelde og bokmålsvelde. Ikkje berre einskildindividet, eit hopehav med treng ei soga å vera byrg av.

Dette er verdigrunnlaget vårt: Nasjonal fridom, sjølvbyrgskap og vokster m.a. av di det er ein fyresetnad for individuell fridom, sjølvbyrgskap og vokster.

Sæbjørn skuldar nasjonalismeumgripet for å vera innhaldslaust, verdlaust. Tylprat!

Utgangspunktet hans, individet, og programskriftet hans, fridom for den einskilde, kann røma so mykje. Difor vert dette utgangspunktet, dette programskriftet, svært so innhaldslaust dersom me ikkje set det inn i ei råma, ei sosial råma som avgjer innhaldet og umganget av den individuelle fridomen. Gjer me ikkje det, er me straks yver i laizzes faire liberalismen og den sterkastes rett, endå um det ikkje var det me ynskte. Dette fær fylgjor i målvegen, som me skal sjå seinare.

So til det nasjonale målsynet. Og det er vel det me bør dryfta. For dette kann godt stydja seg på kjensgjerningar utan å hefta seg for mykje med dei verdiane Sæbjørn heile tidi etterlyser. Eg trur faktisk desse kjensgjerningane er viktugare enn all verdsens verdiar. «Knytt det nasjonale til røynlege ovringar» segjer Sæbjørn. Og trur han hev sett oss i ei fella. Men der tek han i miss. Målet er ei slik røynleg ovring. For kva avgjer nasjonalkarakteren åt eit mål:

For det fyrste soga. Norsk mål er i fyrste rekkja målføri. Dette kann me segja av di målføri hev greina seg ut frå gamalnorsk. Norskt mål er vidare (ny)norskt skriftmål, av di (ny)norsk byggjer beinveges på målføri. Bokmålet er historisk sèt ei grein av dansk.

For det andre grammatikken. Bokmålet hev aldri rive seg laust frå dei unorske samkynsformene. Norsk trikynssystem hev aldri vore regelen i bokmålet. I verbbøygningi er det framleides slik at norske fyrrtidsformer berre stend som tilbod. Dei unorske verbbøygningsformene er einerådande i all offentleg, offisiell og formell målbruk i bokmål.

I nynorsken er det påbode å vera norsk.

For det tridje er svaret på spursmålet um ein skriftnormal inneheld typeformer og er nasjonalt samlande, avgjerande for den nasjonale karakteren åt målet.

I Noreg segjer me hev frøse, fròse, fròsi, frøsi m.m. Dei samlande typeformene vert då frose el. Frosi, ikkje frosset som i bokmål (jfr. dei bokmålske skutt, brutt, vunnet). På norsk heiter det båtan, båtadn, båta m.m. Typeformene i skrift vert båtane, ikkje båtene.

Med andre ord:

  • Kjensgjerning nummer ein er at bokmål og nynorsk hev ulik nasjonal karakter.
  • Kjensgjerning nummer tvo er at storparten av folket pratar eit norsk målføre.
  • Kjensgjerning nummer tri er at bokmålet som talemålsnorm og skriftmål gjenom dominerande posisjon og status tyner målføri og målførebrukarane.
  • Kjennsgjerning nummer fire er at dei som nyttar bokmål som sitt naturlege talemål, utgjer ei ressurssterk gruppa i samfundet som av den grunnen ikkje skal hava røynlege vandemål med å læra seg norsk. Derimot slit folket under bokmålsåket.

Standpunktet eg hamnar ned på, som ei fylgja av desse kjensgjerningane, er at eg vil bjoda fram og slåst fram nynorsken som skriftmålet åt heile det norske folket. Eg veit at nynorsken vil vera ei letta for storparten av heile folket dersom de tek honom i bruk, eg veit at nynorsken vil utløysa ei stor skaparkraft hjå den einskilde, hjå heile nasjonen, ei skaparkraft målstoda i dag held nede.

Men eg hev eit anna standpunkt med. Eg legg meg ikkje på rygg for måltyningi slik Sæbjørn gjer. For Sæbjørn berre konstaterar at målet endrar seg, då lyt nynorsknormalen med endra seg. Altso: nynorsken skal ikkje lenger vera ei ryggstød for målføri og målførebrukarane i striden mot eit bokmål som tyner, men heile tidi spegla av dei endringane bokmålet tyner fram i talemålet åt kvar einskild av oss.

Det er nok dei ulike utgangspunkti våre som gjer at me ramlar ned på ulike standpunkt i dette spursmålet. Når Sæbjørn freistar definera burt det nasjonale, yverlet han individet til seg sjølv. Kva kvar og ein av oss til kvar tid talar, skal vera med på å avgjera utsjånaden på skriftmålet, på det me slæst for. Er ikkje dette det same som å leggja oss målførebrukarar i hendene på dei sterkaste individi, dei mektigaste gruppone i samfundet? Dei som gjenom sine posisjonar, sin finkultur heile tidi avgjer kva som er «bra» og «dårleg» mål, og der det dårlege målet alltid er norsk. Er det ikkje just dette, det at norsk mål vert tynt dagstødt, som gjer at kvar og ein av oss vert utrygge i målvegen? Som er åt å taka burt eit konkret innhald frå det nasjonale, nemleg målet?

Dette vil Sæbjørn sjå på, roleg. For meg er det sjølvinnlysande at einskildmennesket er eit dårleg utgangspunkt for å reisa strid mot undertrykkjing. Eg treng ein tradisjon å stydja meg til, ein tradisjon eg kann stydja meg til saman med andre. I målvegen er dette den nasjonale tradisjonen, boren fram gjenom konkrete ovringar som målføri og den nynorske skriftnormalen.

Difor gjeng vegen til frigjering i målvegen gjenom ein nasjonal målpolitikk.

Paul Sandøy

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Motstandsmenner i Jamtland

I kampen mot den svenske åtaksmakti, steig det fram fleire jamtske motstandsmenner. Dei fleste av desse veit me i dag ikkje namnet på og kven dei elles var. Nokre veit ettertidi likevel um, just av di dei vart uppdaga, fengsla, pinte, dømde og ved fleire høve avretta.

Alt under hersetjingi i 1563 og dinæst frå 1564 – 1570 veit me um sivil ulydnad mot den svenske okkupasjonsmakti.

Flagget åt Republikken Jämtland.

Flagget åt Republikken Jämtland.

Ol Gundersson Jon vart pint og til slutt skoten av svenskane av di han ikkje ville fortelja kvar foreldri og dei andre bygdefolki hadde gøymd seg sjølve, forrådet sitt og buskapen sin då den svenske hæren gjekk inn i bygdi Nedrehaugen sud i Jamtland i 1611.

Me veit ikkje um væpna motstand før i 1644, då jamtane valde sida og slost ope saman med nordmennene mot svenskane for å fri Jamtland frå den svenske underleggjingi.

Motstandsmennene i Mørsil i 1644 fortener serskild umtale. Dei lurte dei svenske troppane ut or skansen i Mørsil til fest på ein gard i By. Dei forlot festen då han var på høgdi, og gav teikn til dei norske troppane um å gå inn. Det flaut mykje blod på denne festen. Ingen svensk soldat fekk grid i «Mørsils gjestebod».

So kom den ulukkelege freden i Brømsebro i 1645, då den dansk-norske kongen «selde» oss i byte mot Skåne. Motstandet glødde likefullt, og i 1655 braut det ut upprør i sju tingslag i Jamtland. Me veit ikkje fullt ut kva som hende, etter di ingen enno har granska hendingane. Men me veit at Per i Dale, Andersøyi, vart dømd saman med seks andre motstandsmenner for å ha møttest i løynd i Sunne under upprøret.

Då dei dansk-norske troppane dreiv svenskane ut i 1657, vart dei fagna som frigjerarar, og dei fekk synberr stønad av motstandsmennene. Det fekk fylgjor, av di dei svenske prestane fekk vera att. Då Beltet fraus og svenskane fekk overtaket på Danmark, vart den dansk-norske kongen tvungen til å gjeva frå seg Jatmland. Med det kom dei svenske tystarane fram. Ein av dei var Olaf Rahm, kappelanen i Ragunda. Han melde soknepresten og verfar sin, Hans Nielsen Berg, som vart dømd og avsett i 1658.

Det sivile motstandet heldt fram. Nidsongar vart sungne i smug der jamtane møttest. Me kjenner ei av desse visone, dikta i 1677 av bondesonen Fasteson frå Rossbol i Lokne.

Frigjeringi i 1677 varde ikkje lenge. Svenskane kom attende, og som i 1658 yrde kakkerlakkane fram og melde motstandsmennene. Trettan jamtar vart dømde til døden. Ti av desse greidde å røma med hjelp frå andre motstandsmenner i Brøklingebygdi utanfor Brekke. Tri jamtar klarte seg likevel diverre ikkje. Dei vart halshogne på Tibrandsholm. Desse var; Isak Ingmarsson i Bispegarden, Brodde Larsson i Bakken og Jøns Erikson Smed i Månsåsen. Dei vart dømde den 3. mai 1678, og vart avretta den 27. mai i 1678. Då vart ogso Olaf Rahm, soknepresten i Ragunda avretta som jamtsk motstandsmann. Det var han som tjuge år i fyrevegen hadde meld verfaren sin til svenskane. Anten hadde han no gjenge over til den andre sida. Eller so var han dømd utan skuld etter falske vitneutsegner frå motstandsmenner som hadde friskt i hug korleis han før hadde fare fram.

Tjugetvo år etter dette ofra Mårten Jønsson livet sitt i motstandskampen. Han var bonde i Føllinge. Han stod fram som ein trugen svensk undersått, men i løynd samla han upplysningar um stillingi til den svenske okkupasjonshæren i Jamtland. Desse gav han vidare til norske etterrettingsmenn. Føllinge låg høveleg til slik, etter di vegen til Noreg var kort.

Alt gjekk skeis for Mårten ein gong, og difor kjenner me denne soga frå rettsbøkene. Tvo nordmenner skulle møta Mårten i løynd for å få upplysningar om upprustingi på den svenske sida. Dei tvo var brørne Gøran og Elias Tommason frå Snåsa. Dekkhistoria deira var at dei var på fisketur. Dei rodde med båt til sudenden av Hotagsjøen. Derifrå tok dei seg fram til Føllinge til fots og kom til Mårtens gard. Medan dei var inne hjå Mårten, slumpa det til at den halvvaksne sonen i grannegarden kom inn dit medan dei sat der. Mårten skjøna at slik det no var, var det ikkje råd å tegja um denne gjestingi frå Noreg. No laut han finna på ei boteråd, og det brennkvikt. Den svenske okkupasjonsmakti hadde nemleg forbode all umgang med nordmenner for jamtane i grensestroki. Difor valde no Mårten å spela med so opne kort som råd var og sende nordmennene til tolvmannen i Føllinge, Lars Persson. Der skulde dei melda frå um at dei vilde kjøpa ljår og betala ei gamal gjeld.

Endå um han hadde eit slikt umbod for den svenske okkupasjonsmakti, var Lars Persson motstandsmann. Han hadde fleire gonger før teki imot norske etterrettingsmenn. Han var med andre ord dobbelagent.

Jamvel um nordmennene heldt fram dei offisielle ærendi sine, vart dei tekne til fange og førde til Andersøyi, der svenskane hadde ein fangekjellar. Kva som hende der veit me ikkje, anna enn at dei vart pinte på verst tenkjeleg vis, og det so hardt at dei avslørte Mårten. Imedan fortalde dei ikkje noko um Lars Persson. Kan henda visste dei ikkje at han var dobbelagent?

Slik gjekk det då til at Mårten vart fengsla og pint so han fortalde svenskane um venen og motstandsmannen Lars Persson.

Lars hadde som ein tokke um kva som skulle koma til å henda og planla difor å røma. Men for å kunna fara i frå garden sin utan at nokon merka det, vilde han røma på ein sundag. Sundagane skulle nemleg han som alle andre fara til kyrkja og det var då råd å dra i veg utan at det verka rart. Påbodet um å møta i kyrkja sundagane gjorde at han valde å venta til etter gudstenesta. Rett etter denne la han så i veg mot stølane. Kona og borna fylgde etter seinare for at ingen skulle merka noko.

Lensmannen i Føllinge hadde mistenkt Lars og fekk no høyra av nokre tystarar at han hadde flydd til stølane. Han gav so nokre bønder ordre om å taka upp jakten. Lars vart gripen og førd til Mattmar.

Etter piningi vakna Mårten upp til ein grufull røyndom. Han hadde sviki sin ven og bror i motstandsrørsla, dobbelagenten Lars Persson. Begge visste no at svenskane kom til å avretta dei. Dei hugsa godt dei jamtane som vart halshogne på Tibrandsholm 22 år tidlegare.

So førdest Mårten og Lars i tunge fotjarn frå Mattmar til landsfengslet på Frøysøyi. Ved Ytteråi måtte dei i båt for å koma over. Kva Mårten tenkte no, veit me ikkje just. Men det er nok ikkje utenkjeleg at han no såg sitt snitt til å letta på samvitet andsynes venen sin Lars og samstundes snyta svenskane for «rettferdi» si. Kor som er – midt ute på Ytteråi greidde han å kasta seg over relingen, og søkkte rett til botns. Fotjarna var tunge. Difor greidde ikkje svenskane å få han upp før han drukna og døydde. Dei drog han upp på strandi, og for at ingen skulle fara i veg med liket, dreiv dei ein påle gjennom kroppen hans og ned i grunnen. Der låg han til den svenske bøddelen langt um lenge kom frå Gevle. Sterkt upprotna i sumarvarmen, grov han Mårten ned i skogen ved Ytteråi just som ein gjer med eit sjølvdauda dyr.

Der ligg Mårten den dag i dag, dersom då ikkje einkvan motstandsmann eller eikor motstandskvinna grov leivningane hans upp i løynd og førte dei til kyrkjegarden. Dersom leivningane til Mårten Jønsson vert funnen ein gong, bør det reisast ein minnestein yver den siste kvilestanden til denne falne, jamtske motstandsmannen.

Korleis det gjekk med Lars Persson? Rettssaki vart haldi i Lit den 25. juni 1700. Til stades var tvo svenske offiserar og sjølvaste landshovdingen von Schaar. Lars kunde no leggja all skuld over på Mårten. Slik kunde Mårten postumt hjelpa motstandsvenen sin, som han hadde avslørt etter å ha vorten pint. Lars vart likefullt dømd til døden og attåt frådømd gods og gard. Hovretten mildna dødsdomen til tri gatlopp (spissrot). Mårten hadde ikkje ofra livet sitt for inkjes.

I dagsens sogeskriving um jamtland vert desse motstandsmennene kalla «svikarar». Det er ein stor skam mot våre forfedrar. I Quslings Noreg var motstandsmenner også «svikarar». Til alt hell gjekk det slik til at desse i staden vart heltar. Qusling måtte bøta med livet som landssvikar i den rette tydingi av ordet. Dei jamtske motstandsmennene sveik aldri sitt eige land Jamtland. Dei fortener difor å verta hylla som heltar i sogeskrivingi vår. Det må verta ein slutt på den einøygde svenske framstellingi av Jamtlandssoga.

Bo Oscarsson
(umsett av Paul Sandøy)

Posta under soga | Kommenter innlegget

Gjev borni rotnorske fyrenamn!

I dei seinste yversynerne yver fyrenamn som vert gjevne nyfødde born, ser me at sers mange nye nordmenner fær unorske namn. Dei fem mest gjevne karnamni i 2000 var Markus, Kristian, Martin, Sander og Andreas, og dei tilsvarande kvendenamni var Emilie, Ida, Thea, Julie og Ingrid. Berre eitt av desse namni er norskt, og på karsida må me heilt til nittandeplass fyrr me finn det rotnorske namnet Sondre! Alle dei hine namni hev unorskt upphav, anten dei hev kome inn for fleire hundradår sidan elder dei seinste tiåri.

Desse og mange andre namn trengjer undan god norsk namnesed, og gjer at gamle heimlege namn vert gløymde. Dette er ei låk stemneleid som me ynskjer å retta på.

Norske born treng norske namn!

Norske born treng norske namn!

Dei norske namni er uløyseleg knytte til det norske målet. Til liks med anna ordtilfang hev dei fylgt framvoksteren i målet vårt frå dei eldste tider. Soleides brigda det frumnorderlendske namnet *AnulaibaR seg til gamalnorsk Óláfr og seinare til nynorsk Ola(v). Dette er berre eitt døme. Like eins finst det gjerne mange målføreformer av same namnet, som fylgjer reglarne i målføret elles. Det gamle norske namnet Guðrún hev vorte umlaga til Guru (Trøndelag), Guro (Telamork og Hordaland) Goro (Heidmark), Gurå (Nordmøre) og Gyro (Sætersdalen). Dette syner til fullnads at namni er ein lut av målet.

Medan mange av dei rotnorske namni er vovne saman med andre ord i målet vårt, er gjerne unorske, lånte namn lausrivne frå anna målfang. Når nokon heiter Bjørn og Ulv, skynar me med ein gong kva upphav namni hev. Like eins kann me sjå at namn som Sigrid, Sigurd og Sigvat heng saman med (ein) siger, og det er greidt å vita at namnet Svein tyder ’ung mann’ på norsk. Kven kann segja kva Markus og Emilie tyder, utan å visa til ordsoga i framandmål?

Grunnleggjaren av det norske skriftmålet, Ivar Aasen, samla norske personnamn på ferderne sine kringom i Noreg, og i 1878 gav han ut Norsk Navnebog, som er ei brukande kjelda til norske fyrenamn den dag i dag. I kjølvatnet åt boki fekk me ei atterføding av gamle norske namn. Karnamn som Geir, Kåre, Odd og Sverre, og kvendenamn som Astrid, Bergljot, Gerd og Inga, som alle hadde vore lite nytta sidan millomalderen, kom i vanlegt bruk att i denne tidarbolken. Når me ser kva namn mange born fær i dag, ser me at det trengst nye upptak til å reisa dei norskrøtte namni.

Det er um å gjera å halda uppe det norske målet og det beste i norsk kultur, og då må me hava umsut for å føra fram den norske namneseden. Namni fylgjer oss gjenom heile livet, og set merke på samfund og soga. Difor bør ikkje namneval takast på slump. Ivar Aasen-sambandet uppmodar alle nybaka foreldre og andre um å setja seg inn i god norsk namnesed, og vonar å få sjå fleire born med heimlege namn i framtidi!

Denne fråsegni vart vedteki av styret i Ivar Aasen-sambandet den 27. august 2001. Ivar Aasen-sambandet vart nedlagt i 2004, av di dei sentrale aktivistane helder vilde samla kreftene um bladet Målmannen – og nytta tidi på skribentverksemd, upplæring og opinionsbygging. Dette arbeidet held fram i dag.

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Svar frå ein målfanatikar

Målmannen-redaktøren hev havt rydjeykt og kom yver gamle innlegg og stykkje av ymist slag. Millom anna dette lesarinnlegget i Sunnmørsposten frå september 2000, det hev diverre vorte reaktualisert i samband med nedleggingi av prosjektet Norsk Ordbok. Me yverlet til lesarane sjølve å vurdera um bladstyraren er vorten meir eller mindre fanatisk med åri…

I Ytring-spalta 16 august finn me endå eit klagemål yver alle dei rare ordi som finst i nynorsk. Denne gongen heiter avsendaren Aina Ervik. Ho kallar arbeidet med Norsk Ordbok eit pengesluk og vil dessutan ha slutt på sidemålsundervisingi. Dei som måtte vera usamde i dette kallar ho ”målfanatikere”.

Norsk Ordbok er det største ordboksprosjektet me hev havt her til lands, og då kostar det naturleg nok pengar. Andre kulturnasjonar kom i gang med arbeidet alt for 150 år sidan. Synd for Ervik at ho ikkje skynar alle ordi forfattarane hev samla saman, men slik er det berre, nynorsken hadde vore eit ringt mål um ikkje.

norskordbok

Erdal kann ha rett i at mange skuleelevar helst vil sleppa nynorsk av di dei trur dei ”ikkje fær bruk for det”. Kor som er, den vidaregåande skulen er meint å gje ålmenndaning. Det motsette av den ålmenndana er ikkje analfabeten, men fagspesialisten. Skal nynorsken ut or norskfaget, kann han like godt få fylgja av dialektlæra, målsoga og halve litteraturen. Desse fagbolkane er ei hjelp til å setja seg inn i det nynorske målet.

Nynorsken er ein nasjonal kulturfaktor, og kultur er noko ein tek seg råd til, det er ikkje noko som skal gjeva økonomisk avkastning. Vinningi nynorsken kann gjeva ligg på eit anna plan. Nyare forsking syner at det norske målet rømer si eigi fyrestellingsverd, og desse fyrestellingane kann ikkje uttrykkjast like godt på eit anna mål. Kjent er dømet hans Henrik Wergeland som helder vilde nytta ordet ”Fos” enn ”Vannfald”, då kjende han betre spruten og duren. Medan nynorsken vekkjer kjenslor, kjærleik og draumar, vantar desse dimensjonane i bokmålet.

I slutten av innlegget sitt peikar Ervik på at Ivar Aasen sjølv tala dansk til sin døyand dag. ”Ivar Aasen forstod kanskje at demokrati betyr å velge selv?” spyrr ho retorisk. Ho um det. I eit demokrati treng me folk som vågar å stå for noko. Vel du bokmål, vel du minste motstands veg. Det er lesarbrevet hennar Ervik endå eit døme på.

O. Torheim

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Kvifor vil me ha norsk mål?

Di betre og friskare åndsvoksteren er hjå eit folk, di meir vyrder det morsmålet sitt. Men så lågt kann eit folk stå, at det ikkje bryr seg um morsmålet. Det hev då mist den naudsynlege livsviljen sin og all naturleg ærekjensla. Og då hev det ingi framtid.

Me tykkjer synd i ein mann som vandvyrder alt det som høyrer til hans eigne foreldre og hans eigen heim, og me trur ikkje det kann gå han vel i lengdi. Me hev aldri set noko døme på det. Det fjorde bodordet er ei guddomeleg lov som vernar um heimen. Og dei tusen heimane utyver landet, er ikkje det fedreheimen? Di fleire av deim som vert utrue og vandvyrder dei dyre livsens skattane som me hev ervt etter fedrane, di større er fåren for folket.

Målreisaren og måldyrkaren Lars Eskeland (1867-1942).

Målreisaren og måldyrkaren Lars Eskeland (1867-1942).

So stor og dyr ein ting er tungemålet, at ættarlivet er avspegla i det. Ålkjent er eit fransk ord som segjer at ”tungemålet er folket”. Og ein russisk storskald segjer at det er tungemålet i Russland som gjer at han kann tru på ei framtid for fedrelandet sitt.

I den beste tidi vårt folk hev havt, totte dei storleg gildt um målet sitt her og. Ein vismann bad um at dei ikkje måtte gløyma det, kor mange framande mål dei lærde. Og ein prest minte ein gong kyrkjelyden sin um at alle måtte beda på sitt eige mål. ”For Gud kann alle tungemål”, segjer han.

Men då det gjekk so gale med oss, at me vart styrde frå Danmark, so tala ikkje lenger prestane våre soleis. Dei gjorde seg til tenarar for framand-veldet. Og det hev dei for det aller meste halde ved med til denne dag.

Me hev grunn til å klaga sameleis som Tomas Kingo gjorde. Han vilde so gjerne ha morsmålet upp til full heider, og han gjorde mykje til det med salmesongen sin. Men det var mange som helst vilde bruka tysk i Danmark då. Tysken var det same der då for dei som tottest vera dei beste og ypparste i folket, som dansken hev vore her i lange tider. Det er mange, segjer han, ”der have maaske i tredive Aar ædt Fedrelandets Brød i Hans Majestæts Tjeneste og har dog ikke villet lære tredive danske Ord. Enten det nu er vort gode gamle danske Sprogs Skjæbne, at det skal agtes om af dem som vi agte højt om, eller om de indbilde seg (fordi de ikke vil forstaa det), at det er et Vadmels-Sprog, og derfor ej gide tage det paa deres Silketunger, det lader jeg staa ved sit Værd”.

Desse ordi av Kingo høver like godt hjå oss no som dei høvde i Danmark på hans tid. Der vann dei seg upp or stakkarsdomen. Det vil gå sameleis her hjå oss, so sant me er liv laga. Men me er alle skyldige til å gjeva kvar si hjelp. Og

                ”tek kvar og ein sin vesle stein,

                er snart vår åker rein”.

Lars Eskeland, 1927

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Attentatet i Isère: Endå ein «heimedyrka» terrorist

Det hev vore ein dag med blodige terroråtak yver heile verdi: Mot ei turiststrand i Tunisia, mot ein shia-moske i Kuwait og mot ein fabrikk i Frankrike. I Somalia hev dessutan ei bilbombe drepe 30 menneske. Det er islamistar med tilknyting til den Islamske Staten som skal ha teke på seg andsvaret for åtaki i Tunisia og i Kuwait. Når det kjem til terroråtaket i Frankrike, so er det likt til at det sviv seg um endå eit tilfelle av «heimedyrka» terrorisme.

Medan dei store terroraksjonane i Madrid og London på tidlegt 2000-tal var organiserte av store, internasjonale terrornettverk, so er dei seinare terroraksjonane i Paris og Kjøpenhamn av eit anna slag: Det sviv seg um muslimsk ungdom som hev vokse upp i Europa, dei er vortne radikaliserte og dei finn på eigi hand ut at dei vil «gjera noko». Mohamed Merah, Koubachi-brørne og no i dag Yassin Salhi gjeng alle inn i dette mynsteret. Sistnemnde hev altso sett fyr på arbeidsplassen sin og halshogge sjefen sin – og det i islams namn…

Yassin Salhi, den utpeika gjerningsmannen for det dagferske terroråtaket mot ein fabrikk i Isère i Frankrike hev endå ein ting sams med attentatmennene i Paris (sjå vår artikkel frå januar 2015): Han hadde tidlegare vore i Politiet sitt søkjeljos, og det av di han hadde tilknyting til eit fårlegt islamistisk miljø. Alt i 2006 hadde han vorte yvervaka av politiet si tryggingstenesta, men yvervakingi hadde teke slutt i 2008.

Politiet aksjonerar og pågrip kona til den mistenkte terroristen.

Politiet aksjonerar og pågrip kona til den mistenkte terroristen.

Ein kann spyrja seg korleis noko slikt kann skje endå ein gong. Hev ikkje njosnartenestone kontroll, greider dei ikkje å fylgja dei fårlege personane?

Realiteten er at fransk politi arbeider hardt med saki, og det er hundradtals personar som vert yvervaka døgeret rundt. Men ein hev ikkje ressursar til å fylgja og yvervaka alle – til det er salafistane rett og slett vortne for mange. Det finst titusundtals personar som på det eine eller andre tidspunktet hev vore innum desse miljøi. Kor mange av desse skal ein passa på, og kor lenge?

Det er ikkje lenger tala um småe gruppor og miljø som må smugla inn terroristar frå utlandet – det er snarare tala um ein heil subkultur der dei islamistiske og salafistiske sympatiane er klåre og tydelege. Ein kann til dømes gå inn på Youtube og skriva inn søkjeordet «mohamed merap rap», so kjem det fram hopetals med franskspråklege hiphop-videoar som lovprisar mannen som myrda jødiske born frå scooteren sin…


«Du er burte, men me gløymer deg ikkje…» Slik lyder umkvedet i ein av mange islamistiske rap-videoar der massemordaren Mohamed Merah fær lovord.

Styresmaktene kjem nok endå ein gong til å svara med krav um meir yvervaking, fleire fullmakter til politiet og endå fleire lover og reglar mot ekstremisme og «hatytringar». Slik held dei fram med å kjempa imot symptomi framfor å ta tak i årsakene. Og slik gjer dei kampen mot terrorisme til ein kamp som dei ikkje kjem til å vinna.

Posta under terrorisme | Kommenter innlegget