Category Archives: 2013-årgangen

Rosenrot og taklauk, sedhevd med djupe røter

Det er eit kjent faktum millom urtekjennarar at rosenrot (Rhodiola rosea) merkjer seg ut på etter måten mange måtar. Ein kvalitet med denne planta som kanskje er mindre kjend, er korleis ein frå gammelt av hev bruka hava denne planta … Les meir

Posta under 1/2-2013, natur, soga | Kommenter innlegget

Bathory: Vikingmetall-pionerane

Den svenske musikkgruppa Bathory gjorde   på 1980 og 1990-talet eit stort nybrotsarbeid på ei rad ulike umkverve innanfor ytterleggåande metallmusikk, med nyovringar som skapte både ordskifte og rå uppøsing. Kor som er, Bathory vart stort på det åndelege planet, fordi … Les meir

Posta under 1/2-2013, musikk, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Er det slutt på moderniteten?

Målmannen hev fleire gonger synt til hevdslinor og hevdsvunnen kultur og liknande. Brytingi millom gamal hevd og nye tider er noko som hev funnest til alle tider. Det skiljepunktet som hev kome klårare fram dei siste 250 åri knyter seg … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme, soga | Kommenter innlegget

Folkehopehav fyrst

Ein Målmannen-kritikar, som me tykkjer kann vera unemnd, hevda nylegt at bladstyret fylgjer ein metapolitisk strategi. Det er alltid forvitnelegt med folk som meiner dei veit betre enn oss sjølve kva det er me held på med, men me hev … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Ordre Nouveau – Kampen for ein ny samfundsskipnad

Me hev alle høyrt um mai 1968 i Frankrike, um vinstreradikale studentar som sette sin eigen dagsetel med  ville streikar og protestar – 68-ættleden. Men ikkje mange veit at det på same tidi fanst ei sterk tjodlynd rørsla i landet, … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Kultur- og naturvern: Ein nynorsk nisje?

Norsk mål i næringslivet i Hordaland hev på mange måtar vore ei tapt sak dei seinaste tiåri. Vestlandsbanken vart i si tid til Fokus Bank og enda paradoksalt nok med å verta gløypt av Den Danske Bank. For nokre år … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil, målsak | Kommenter innlegget

Njardarlog og Tysnes – Nerthus og Ty

Tysnes er ei samling av øyar ved inngangen til Hardangerfjorden, vest i Noreg. Namnet nækjer at øyi hev røter til ei heidensk fortid, som stykkevis er løynd burt. Det finst eit gamalt steinalter i Todneset, tilliks med i Vevatn. Der … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, mytologi og esoterikk, soga | Kommenter innlegget

Misnøgjemarknaden

Jamvel um det ikkje ser slik ut ved fyrste augekast, so er det slik at mykje av marknadskreftene nyttar seg av dei negative kjenslone millom folk: kjenslone folk hev av å ikkje vera gode nok og ikkje strekkja til. I … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil | Kommenter innlegget

Folket frå Nordsjøen

I våre dagar er havet vorte noko som skil menneske frå einannan. I gamle dagar var sjøen derimot noko som skapte samband. Det er berre å sjå korleis dei gamle heradsgrensone gjeng i Bygde-Noreg, so ser ein snøgt at det … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, soga | Kommenter innlegget

Vestlandsk metallmusikk

Ein finn røtene til svartmetallmusikken i Skandinavia, men det var eit engelsk band som fyrst fekk mynta ut termen svartmetall (Venom). Den svenske Bathory (Thomas Forsberg) stod fram under det svarte merket med myrke og illevarslande stemningar, fødde ut or … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, musikk | Kommenter innlegget