Category Archives: 1/2-2013

Rosenrot og taklauk, sedhevd med djupe røter

Det er eit kjent faktum millom urtekjennarar at rosenrot (Rhodiola rosea) merkjer seg ut på etter måten mange måtar. Ein kvalitet med denne planta som kanskje er mindre kjend, er korleis ein frå gammelt av hev bruka hava denne planta … Les meir

Posta under 1/2-2013, natur, soga | Kommenter innlegget

Bathory: Vikingmetall-pionerane

Den svenske musikkgruppa Bathory gjorde   på 1980 og 1990-talet eit stort nybrotsarbeid på ei rad ulike umkverve innanfor ytterleggåande metallmusikk, med nyovringar som skapte både ordskifte og rå uppøsing. Kor som er, Bathory vart stort på det åndelege planet, fordi … Les meir

Posta under 1/2-2013, musikk, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Er det slutt på moderniteten?

Målmannen hev fleire gonger synt til hevdslinor og hevdsvunnen kultur og liknande. Brytingi millom gamal hevd og nye tider er noko som hev funnest til alle tider. Det skiljepunktet som hev kome klårare fram dei siste 250 åri knyter seg … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme, soga | Kommenter innlegget

Folkehopehav fyrst

Ein Målmannen-kritikar, som me tykkjer kann vera unemnd, hevda nylegt at bladstyret fylgjer ein metapolitisk strategi. Det er alltid forvitnelegt med folk som meiner dei veit betre enn oss sjølve kva det er me held på med, men me hev … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Ordre Nouveau – Kampen for ein ny samfundsskipnad

Me hev alle høyrt um mai 1968 i Frankrike, um vinstreradikale studentar som sette sin eigen dagsetel med  ville streikar og protestar – 68-ættleden. Men ikkje mange veit at det på same tidi fanst ei sterk tjodlynd rørsla i landet, … Les meir

Posta under 1/2-2013, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Anglo-norsk med ei klypa salt

Kvifor tek norsk upp i seg ord og språktilfang frå engelsk? Dei upplagde årsakene er naturlegvis at engelsk er eit verdsspråk som folk yver heile kloten kann, og som nordmenn tilliks med andre må kunna um ein skal kunna kommunisera … Les meir

Posta under 1/2-2013, målsak | Éin kommentar

Lindemann den store

Lindeman-året vart markera i Noreg i 2012. Dersom ein tenkjer på kven Ludvig Mathias  Lindemann var, so kjem ein snart i burti salmen «Kyrkja ho er eit gamalt Hus». Han hev havt mykje å segja for norsk musikk- og kultur … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, musikk | Éin kommentar

Samrøda: Alberto Torresano

Målmannen hev møtt Alberto Torresano, tidlegare generalsekretær i La Falange, rørsla som styrde Spania fram til 1975. Torresano kunde fortelja um eit langt politisk liv, som han tok til på berre 11 år gamal med det som vart kalla Ungdomsfronten. … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, nasjonalisme | Éin kommentar

Vadim Zeland’s Transsurfing

”Transsurfing” er eit umgrip innført av fysikaren og informatikaren Vadim Zeland. Det gjeng ut på at ein sjølv kann velja sin eigen røyndom, og at draumar, ynskje og hugmål kann kann gjerast til røyndom når ein gjer eigne val. Dette … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Dei sju vikedagane

Utan ein gong å tenkja nærare yver det, segjer me ofta at den sju dagar lange vika er ei uppfinning frå Midausten – til liks med so mangt anna. Det franske ordet for laurdag, ”samedi”, kjem ikkje det frå det … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | 7 kommentarar